Algemene voorwaarden

Behoudens andersluidend schriftelijk beding tussen partijen, regelen deze algemene contract- en factuurvoorwaarden de contractuele verhouding tussen Vinos-y-Mas hebbende als hoofdactiviteit de verkoop van wijnen, en de klant, die de diensten en goederen van Vinos-y-Mas uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt met levering voorzien in Nederland. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door het Burgerlijk Wetboek gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestelling
Na ontvangst door Vinos-y-Mas van een bestelling ontvangt de klant zijn schriftelijke orderbevestiging tevens dienstig als factuur. De bijzondere alsook de algemene contract- en factuurvoorwaarden worden de klant schriftelijk medegedeeld, hij wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard. Bestellingen via de website van Vinos-y-Mas geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. Vinos-y-Mas behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren.

Verzakingsbeding
De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst, op voorwaarde dat:1. De klant tijdens de voormelde termijn van 14 werkdagen Vinos-y-Mas schriftelijk per aangetekend schrijven in kennis heeft gesteld van zijn verzaking. De klant als leveringsdatum van de goederen een datum heeft gekozen die NIET ligt binnen een termijn van 14 werkdagen.

Ontstentenis Verzakingsbeding
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien: in alle andere gevallen dan bedoeld in artikel 3A alsmede wanneer de consument inschrijft op een primeuraankoop of voorintekening dan wel indien hij de bestelling binnen 7 werkdagen wenst te ontvangen. In deze gevallen is hij gehouden aan de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de bijzondere en algemene contract- en factuurvoorwaarden. Primeuraankopen en voorintekeningen zijn betaalbaar binnen 2 maanden vanaf orderbevestigings-datum door Vinos-y-Mas, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Levering
De bijdrage in de transportkosten in Nederland bedraagt zeven euro vijftig (€ 7,50) per bestelling ongeacht het aantal dozen. De levering geschiedt binnen de 30 dagen na ontvangst van een volledig en correcte bestelling, tenzij anders vermeld bij de tekoopaanbieding of op de orderbevestiging. Leveringen die op verzoek van de klant geschieden op onbewaakte plaatsen (schuren, garages, in de tuin, ..) als ook bij buren of kennissen gebeuren op uitsluitende verantwoordelijkheid en risico van de klant. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vrachtbon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer over mogelijk. De klant is steeds verplicht bij verhuizing Vinos-y-Mas hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Betalingsmodaliteiten
De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en conform de vermelding op het bestelformulier of zolang de voorraad strekt. De prijzen blijven geldig tot aan de op het bestelformulier vermelde datum, of zoveel langer als door Vinos-y-Mas schriftelijk wordt bevestigd aan de klant. Vinos-y-Mas kan steeds prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..). Tenzij schriftelijk andersluidend beding, zijn alle facturen integraal contant betaalbaar op de vervaldatum via betaling op een door Vinos-y-Mas opgegeven bankrekeningnummer. In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich tot betaling van het reeds geleverde conform de prijszetting op de factuur. Klachten aangaande de factuur dienen per aangetekend schrijven en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Vinos-y-Mas te worden gemeld. In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het factuurbedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 1% per maand als ook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25€. In voorkomend geval is de klant tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten – zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125€. In geval van ernstige tekortkoming door Vinos-y-Mas aangaande haar verbintenissen, is een vergoeding naar gemeen recht verschuldigd met een maximum van de factuurwaarde. Betalingsopdrachten via bank danwel met kredietkaart geldt slechts als betaling indien en voorzover de bankrekening van Vinos-y-Mas werd bijgeschreven. Indien één of meerdere facturen niet of laattijdig betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt Vinos-y-Mas zich het recht voor om bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat Vinos-y-Mas tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Vinos-y-Mas zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Vinos-y-Mas.

Garantie
Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk bij levering voorbehoud te maken, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens onverwijld doch binnen 7 dagen na levering Vinos-y-Mas hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Alle geleverde wijnen vallen onder de Nederlandse Wijnbeursgarantie. Indien een geleverde wijn niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, staat het deze vrij om de wijn te laten ophalen (niet zelf retourneren!) door Vinos-y-Mas, onder de volgende voorwaarden:- de klant dient zich schriftelijk in contact te stellen met onze klantendienst (email, post, fax),- de termijn van 6 maanden vanaf de aangeduide datum van drinkbaarheid is nog niet verstreken, – enkel volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retourname in aanmerking. De klant mag uit slechts één doos maximaal 2 flessen van dezelfde soort geopend hebben ter degustatie (in geval het een doos/kist van 6 flessen betreft dan mag slechts 1 fles geopend worden), – het betreft geen zgn. mixdoos.

De flessen dienen in de oorspronkelijke verpakking en voorzien van een ingevuld terugstuurformulier (op te vragen bij de klantendienst) voor transport te worden aangeboden. De eventueel bij de oorspronkelijke zending meegeleverde gratis goederen, dienen eveneens mee teruggestuurd te worden. TNT komt de wijnen bij u ophalen.

Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, wordt het reeds betaalde bedrag de klant binnen 30 dagen na ophaling door Vinos-y-Mas teruggestort op de door de klant aangeduide bankrekening. Bij afwezigheid hiervan op de bankrekening die de initiële betaling aan Vinos-y-Mas heeft verricht. Let op: de gefactureerde verzendkosten blijven ook bij ophaling van de goederen steeds verschuldigd. In geval van een zgn. mixdoos zal Vinos-y-Mas steeds een gepaste oplossing vinden ter compensatie van de klant.

Overmacht
Vinos-y-Mas is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Vinos-y-Mas niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Disclaimer
Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. Vinos-y-Mas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Bescherming van het Privéleven
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Vinos-y-Mas. Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden doch uitsluitend voor marketingdoeleinden uitgaande van Vinos-y-Mas zelf, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van bestelling. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het te schrijven naar Vinos-y-Mas. Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds schriftelijk terecht bij Vinos-y-Mas, op het voormelde adres. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de emailcommunicatie tussen hem en Vinos-y-Mas de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn emailadres regelmatig op nieuwe post te controleren.